Stuhl I
Stuhl I

Holzfarbe auf Holz V

Stuhl II
Stuhl II

Holzfarbe auf Holz V

Stuhl II
Stuhl II

Holzfarbe auf Holz V

Stuhl III
Stuhl III

Holzfarbe auf Holz V

Stuhl IV
Stuhl IV

Holzfarbe auf Holz V

Stuhl V
Stuhl V

Holzfarbe auf Holz V

Stühle 2008

Überblick Zeichnungen